GDPR

Zaškrtnutím políčka „Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.“ dávam podľa zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska a odbornosť, a to v rozsahu, v akom boli vyplnené. Súhlas udeľujem na účel vnútornej komunikácie členov Slovenskej Komory BOZP a OPP. Tento súhlas je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však na obdobie 5 rokov. Zároveň súhlasím s tým, aby som bol na tento účel kontaktovaný e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS, MMS. Beriem na vedomie, že mám práva podľa § 22 a nasled. zákona, najmä právo na opravu, vymazanie, blokovanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu alebo právo na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov a od 25.5.2018 aj právo na prenosnosť osobných údajov. Zároveň mám pri podozrení z neoprávneného spracúvania mojich osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania. Zároveň beriem na vedomie, že osobné údaje sú spracúvané na základe môjho súhlasu a že mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania do dňa doručenia takého odvolania.