Valné zhromaždenie

Milí priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na zakladajúce Valné zhromaždenie Komory BOZP a OPP, ktoré sa uskutoční

v Bratislave 07.06.2018 o 09.00 hod. v budove Doprastavu, Mlynské nivy 70, prízemie, kde by sme si

mali zvoliť nasledovné orgány komory:

1) Prezident Komory BOZP a OPP

2) Rada Komory BOZP a OPP

3) Revízna komisia Komory BOZP a OPP

Program VZ :

09.00 Zahájenie Valného zhromaždenia, voľba návrhovej a mandátovej komisie, pravidlá volieb

09.15 Návrhy na členov Rady Komory, prezidenta Komory a Revíznej komisie Komory, diskusia

09.45 Voľba Rady Komory, prezidenta Komory a Revíznej komisie Komory

10.30 Uznesenie Valného zhromaždenia

Teším sa na stretnutie