O nás

Občianske združenie Slovenská Komora BOZP a OPP bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením týchto Stanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Komora je dobrovoľná, nezávislá, nezisková a nepolitická odborná organizácia.
Zoznam zakladajúcich členov, uvedených v prílohe č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Stanov.

Poslanie Komory:
1. zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pre človeka
2. presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP
3. byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou
4. združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP

Ciele Komory:
1. poskytovať svojim členom odborné poradenské služby a podieľať sa na ich odbornom raste
2. podieľať sa na tvorbe legislatívy v oblasti BOZP a OPP, podávať podnety, pripomienky a vyjadrenia k návrhom právnych predpisov, k realizácii koncepcie štátnej politiky BOZP a OPP a stratégii Európskej únie v oblasti BOZP a OPP na prispôsobenie sa zmenám v práci a spoločnosti
3. vytvoriť a aktualizovať spoločnú informačnú platformu BOZP a OPP (intranetovú stránku), zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v tejto oblasti