Sme tu pre Vás

Poslanie Komory

zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti BOZP a OPP pre človeka

Poslanie Komory

presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP

Poslanie Komory

byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou, združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP

Slovenská Komora BOZP a OPP

Občianske združenie Slovenská komora BOZP a OPP bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením Stanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Registrácia sa vykonala 28. septembra 2017 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na sekcii verejnej správy.

Komora je dobrovoľná, nezávislá, nezisková a nepolitická odborná organizácia.

Pozrieť ostatné články

Sme tu pre Vás