O nás

Občianske združenie Slovenská Komora BOZP a OPP bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením týchto Stanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Komora je dobrovoľná, nezávislá, nezisková a nepolitická odborná organizácia.
Zoznam zakladajúcich členov, uvedených v prílohe č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Stanov.

 • Poslanie Komory:
  1. zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pre človeka
  2. presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP
  3. byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou
  4. združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP
 • Ciele Komory:
  1. poskytovať svojim členom odborné poradenské služby a podieľať sa na ich odbornom raste
  2. podieľať sa na tvorbe legislatívy v oblasti BOZP a OPP, podávať podnety, pripomienky a vyjadrenia k návrhom právnych predpisov, k realizácii koncepcie štátnej politiky BOZP a OPP a stratégii Európskej únie v oblasti BOZP a OPP na prispôsobenie sa zmenám v práci a spoločnosti
  3. vytvoriť a aktualizovať spoločnú informačnú platformu BOZP a OPP (intranetovú stránku), zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v tejto oblasti