Registrácia

Pre registráciu prosím vyplňte Registračný formulár

Registráciou potvrdzujete súhlas s našimi stanovami.

Stanovy – celé znenie

Členstvo v Komore

  1. Členstvo v Komore je individuálne, firemné a čestné.
  2. Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, etickým kódexom, poslaním a cieľmi Komory, má o jej činnosť záujem a písomne vyplní prihlášku o členstvo.
  3. Členstvo vzniká dňom zapísania do databázy členov Komory.
  4. Čestným členom Komory sa môže stať každý, kto sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj BOZP a OPP v Slovenskej republike. O udelení čestného členstva rozhoduje Rada Komory. Čestné členstvo možno zrušiť na základe želania čestného člena, alebo v odôvodnených prípadoch so súhlasom všetkých členov Rady Komory.

Členstvo zaniká:

  1. ) ak sú porušené stanovy Komory hrubým spôsobom (rozhoduje Rada Komory)
  2. ) ak poruší člen závažným spôsobom etický kódex (rozhoduje Rada Komory)
  3. ) slobodným vystúpením člena; svoje rozhodnutie má člen písomne oznámiť Rade Komory
  4. ) úmrtím a zánikom právnickej osoby
  5. ) ukončením činnosti Komory