Záznam z rokovania zástupcov Slovenskej Komory BOZP a OPP a generálnou riaditeľkou NIP

Dna 13. 5. 2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Slovenskej Komory BOZP a OPP s generálnou riaditeľkou Národného inšpektorátu práce v Košiciach.

Za Národný inšpektorát práce sa rokovania zúčastnili:

  • Bc. Hedviga Machayová, MBA – generálna riaditeľka NIP Košice
  • Ing. Michal Horňák – vedúci oddelenia BOZP
  • Ladislav Kerekeš – hovorca NIP

Za Komoru sa rokovania zúčastnili:

  • Ing. Milan Fančovič – predseda SK BOZP a OPP
  • Ing. Tibor Račko – viceprezident Komory za oblasť BOZP
  • Ing. Milan Šemelák – člen Rady SK BOZP a OPP

Rokovanie sa nieslo v priateľskom a konštruktívnom duchu. Obe strany predstavili svoju predstavu o ďalšom fungovaní a vývoji oblasti BOZP vzhľadom k tomu, že komunita bezpečnostných a požiarnych technikov združených v Slovenskej Komore rieši nemalé problémy v tejto oblasti. Ide hlavne o oblasť legislatívy, prípadnej spolupráce s orgánmi dozoru. Riešili sa tiež nie celkom korektné vzťahy medzi orgánmi dozoru v oblasti BOZP a technikmi, pričom v konečnom dôsledku obom stranám ide o spoločný cieľ, ktorým je zníženie úrazovosti a nie za každú cenu riešiť niekedy až banálne problémy represiou. Generálna riaditeľka vyslovila požiadavku pre užšiu spoluprácu s Komorou napr. pri tvorbe legislatívy.

Záverom pracovného stretnutia rokovania boli prerokované 4 základné body:

  1. Všetky aktuality, ktoré budú zverejňované na web stránke NIP-u, budú zasielané na Komoru, ktorá ich následne posunie všetkým svojim členom.
  2. Nastaviť korektné a dobré vzťahy medzi zamestnancami inšpekcie práce a bezpečnostnými technikmi, vzhľadom na dosiahnutie spoločného cieľa prevencie BOZP a to je znižovanie úrazovosti u zamestnávateľov.
  3. Snaha nachádzať spoločné riešenia pre zriadenie samostatnej úrazovej poisťovne, ktorá by mala realizovať úrazové poistenie aj pre živnostníkov a vytvárať motivujúci systém diferencovaných sadzieb poistného pre zamestnávateľov.
  4. Spolupráca v oblasti tvorby legislatívy BOZP a to formou návrhov a pripomienok nových predpisov.

Veríme, že naše rokovanie prinesie korektné a dobré vzťahy medzi orgánmi dozoru a komunitou technikov združených v Slovenskej Komore BOZP a OPP, ako aj pozitívnu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V Košiciach 13.5.2020
Zapísal Ing. Tibor Račko